12/15/2012

Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar Guru

Pembagian Tugas Mengajar Guru dilakukan setiap awal semester dan dibuat Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah. Berikut adalah contoh SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru
KOP SEKOLAH
K E P U T U S A N
KEPALA SMP ............
KABUPATEN ............
Nomor :         /       / 2012
T E N T A N G
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM  PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN KONSELING, TUGAS TAMBAHAN DAN TUGAS LAIN
SEMESTER II TAHUN PELAJARAN  2012 / 2013
                       
Kepala SMP ............ Kabupaten ............ :
         
Menimbang
:
a.
Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar atau  proses bimbingan konseling di SMP ............,  perlu menetapkan pembagian tugas.
   
b.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP .............
Mengingat
:
1.
Undang-Undang RI  Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
   
2.
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
   
3.
Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan
   
4.
Peraturan Pemerintah RI Nomor: 74 Tahun 2008, Tentang Guru
   
5.
Permendiknas Nomor: 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006
   
6.
Permendiknas Nomor : 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan
   
7.
Permendiknas Nomor : 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses.
   
8.
Keputusan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor 84 Tahun 1993, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
   
9.
Surat  Keputusan  bersama  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan dan Kepala  Badan  Administrasi Kepegawaian Negara nomor 0433/P/1993 dan Nomor  25   tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
                       
Memperhatikan
:
1.
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ............ Nomor : 800/   /   / 2012, Tentang Beban Kerja Guru.
   
2.
Rapat Pembagian Tugas Guru Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 SMP ............ Kabupaten ............ tanggal …..
                       
M E M U T U S K A N
                       
Menetapkan
:
                   
PERTAMA
:
Pembagian tugas guru dalam proses Belajar Mengajar pada Semester I tahun pelajaran 2012 / 2013 sebagaimana tersebut pada lampiran I.
KEDUA
:
Pembagian tugas guru  untuk   melaksanakan  Bimbingan  Konseling seperti tersebut dalam lampiran  II.
KETIGA
:
Pembagian tugas guru  untuk   melaksanakan tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium seperti tersebut dalam lampiran III.
KEEMPAT
:
Pembagian tugas guru  untuk   melaksanakan  tugas lain seperti tersebut dalam lampiran  IV.
KELIMA
:
Pembagian jadwal mengajar dan guru piket seperti tersebut dalam lampiran  V.
KEENAM
:
Masing-masing  guru melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
KETUJUH
:
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan  keputusan, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah.
KEDELAPAN
:
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana  mestinya.
KESEMBILAN
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
         
Ditetapkan di:  ……
         
Pada tanggal :  ………
         
Kepala SMP ............
                       
                       
 Download Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar Guru disini